Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Udzielający zamówienia”

 
OGŁASZA KONKURS OFERT
 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

Sygnatura postępowania: K/2/19

Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2190) – dalej: u.dz.l.

 1.      O zawarcie z Udzielającym zamówienia umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

 2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510 tj.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Udzielającego zamówienia.

 3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.

 4.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 5.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

 6. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Udzielającego zamówienia przy wyborze oferty najkorzystniejszej: Cena 75%, Wiarygodność merytoryczna Przyjmującego zamówienie – 15%, Jakość – 10%.


 7.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

 8.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy, K/2/19” do dnia 15.02.2019r. do godz. 12:00.

 9.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019r. godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w małej sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

 10.  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Kutno, dn. 06.02.2019r.

                                Podpisał:

Prokurent         Prokurent

Irena Dałek       Kamil Krzewicki