konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie nr K/2/2021

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U 2020.295 z zm.)

 

Zarząd Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Spółka  z o.o. zaprasza do składania ofert w niniejszym konkursie:

 

I – Przedmiot konkursu:

 

1.Świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii wykonywane przez

lekarzy wg ustalonego harmonogramu pracy

Część A. Lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Część B. Lekarza Koordynatora  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2. Świadczenia zdrowotne wymienione w pkt 1 A,B realizowane będą także w innych komórkach  organizacyjnych, w których udzielane są w/w świadczenia zdrowotne.

3. Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka  z o. o nie dopuszcza do składnia ofert na poszczególne części przedmiotu konkursu

4. Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka  z o. o zastrzega sobie prawo do wyboru i podpisania umowy jedynie na niektóre części przedmiotu konkursu.

 

II – Udzielający zamówienia:

 

Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka  z o.o. siedzibą w Kutnie.

 

III – Przyjmujący zamówienie:

Podmiot leczniczy, który zatrudnia personel medyczny niezbędny do zabezpieczenia całodobowej realizacji przedmiotu konkursu.

 

IV – Zakres świadczeń objętych postępowaniem:

1. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza Koordynatora  w Oddziale Anestezjologii Intensywnej Terapii.

 

V - Termin realizacji świadczeń zdrowotnych:

 

1. Świadczenia zdrowotne wykonywane : od 01.05.2021  r. do 30.04.2023 r.

2. W przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienie z NFZ lub zmienione zostaną warunki realizacji umowy mające wpływ na wykonywanie świadczeń objętych niniejszym konkursem, Udzielający zamówienia uprawniony będzie do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy zawartej na w/w okres z Przyjmującym zamówienie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w w/w trybie Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji.

 

VI – Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Ogłoszenia. Formularz jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Spółka z o.o. www.szpital.kutno.pl

Oferty należy składać do dnia  15.04.2021 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Spółka  z o.o.

 

 

VII – Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie o konkursie

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 12:00, w siedzibie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Spółka z o.o. w Biurze Zarządu

Rozstrzygnięcie o konkursie zostanie podane do 16.04.2021 r. do godziny 12:00.

 

Osobami udzielającymi informacji w sprawie niniejszego Konkursu jest:

Dział Kadr i Płac- te./fax. 24 38 80 215 od poniedziałku do piątku 08:00-15:00 ,

e-mail: kadry@szpital.kutno.pl

 

Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o.. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny, jak również przesunięcia terminów składania ofert i ich otwierania.

 

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest na stronie internetowej Udzielającego zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Spółka z o.o. Przyjmujący zamówienie ma prawo składania środków odwoławczych do Komisji konkursowej oraz do Prezesa Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Spółka z o.o. udzielającego zamówienia w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U 2020.295 ze zm.)