Projekt SOR

Projekt pn.: „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.