Projekt IT

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Realizacja projektu pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług medycznych, które zapewnią możliwość nieograniczonej komunikacji na linii szpital - pacjent oraz pomiędzy szpitalem, a innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia.

Projekt zakłada wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodne z Ustawą z dnia 28  kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.). Umożliwi to prowadzenie placówce dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, która będzie prawnie wymagana w najbliższym czasie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

 

CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST ROZWÓJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH W OBSZARZE ZDROWIA, ZWIĘKSZONE ICH WYKORZYSTANIE NA TERENIE POWIATU KUTNOWSKIEGO ORAZ ZAPEWNIENIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH.

OSIĄGNIĘCIE CELU GŁÓWNEGO, W TYM CELÓW OSI PRIORYTETOWEJ VII, DZIAŁANIE VII.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, PODDZIAŁANIE VII.1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, RPO  WŁ NA LATA 2014-2020 NASTĄPI DZIĘKI OSIĄGNIĘCIU CELÓW POŚREDNICH:

  • ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG NA RZECZ PACJENTÓW I INNYCH PODMIOTÓW Z SEKTORA OCHRONY ZDROWIA
  • PODNIESIENIE POZIOMU KOMUNIKACJI ZE SZPITALEM POPRZEZ ZWIĘKSZENIE POZIOMU DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA E-USŁUG
  • POPRAWA DIAGNOZOWANIA PACJENTÓW
  • POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PRACY ADMINISTRACJI SZPITALNEJ I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ
  • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH E- ZDROWIA
  • POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ NARZĘDZIAMI I TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYMI PRZEZ PRACOWNIKÓW SZPITALA.