Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

„KUTNOWSKI  SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o. z siedzibą: 99-300 Kutno,   ul. Kościuszki 52 – „Zamawiający”

 OGŁASZA KONKURS OFERT
Sygnatura postępowania: K/29/18

 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.
 

Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 650 j.t.) – dalej: u.dz.l.

 

1.     O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

2.     Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 730 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

     Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umów o udzielanie niniejszych świadczeń jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym, Ginekologiczno-Położniczym, Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.  

3.     Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

4.     Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje

5.     Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego. Oferty należy składać w niżej podanym terminie w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów" „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.” do dnia 21 maja 2018 r.  do godz. 10:00.

6.     Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.

7.     Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

                                                                                                                              Zatwierdzam:

                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

                                                                        

Członek Zarządu

                                                                                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                              Maciej Nerowski

                                                                                                                           

Kutno, dnia 09 maja 2018 r.